Horní obrázek
Linka
Aktualně
Čtvrtek 23.05.2024 13:20
Institut Karla Havlíčka Borovského
Souhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka? (zdroj: CVVM 13.5.2015)
Ano (spíše ano) (66%)
 
 
Ne (spíše ne) (26%)
 
 
Neví (8%)
 
 
 
Mgr. Milan Hamerský
10.07.2007 Návrh zákona o eutanázii do konce prázdnin
 

LiRA bere na vědomí, že její dlouholetý programový bod se díky poslanci ODS Šťastnému dostal zase do centra pozornosti. Vysoká míra podpory veřejnosti (dle průzkumu MFD 63%) ukazuje na pociťovanou potřebu zákonné úpravy.

 

TZ Liberální reformní strany - LiRA/LiberálovéČR

zákon o eutanázii do konce prázdnin

Liberálové představí do konce prázdnin návrh zákona o "dobré smrti".  

>>principy:

základem je úprava v Belgii, doplněná o některé nové prvky

 

>>cíle:

1) posílit svobodu a jistotu jedince

2) vnést pravidla do této vysoce citlivé a privátní oblasti

3) zvýšit důvěru mezi pacienty, lékaři, příbuznýmí, státními orgány  


 EUTANÁSIE - záměr/ podklad pro diskuzi k návrhu zákona

 

CÍLE ZÁKONA

1) posílit svobodu a jistoty jedince

2) vnést pravidla do této vysoce citlivé a privátní oblasti

3) zvýšit důvěru mezi pacienty, lékaři, příbuznými, státními orgány

 

PRINCIPY

1) člověk je odpovědný za svůj život a má právo jej ukončit – v případě, že toho není schopen o to požádat lékaře

2) lékař je při své práci zásadně usměrňován zájmem pacienta a svoji profesní etikou

3) kroky lékaře k ukončení života – eutanázie (aktivní, pasivní) musí být písemně zdokumentované a zpětně přezkoumatelné

 

POJMY

- aktivní eutanasie – jednání v úmyslu na žádost osoby, která trpí smrtelnou nemocí, kterým je přímo této osobě způsobena smrt

 

- pasivní eutanasie – jednání, kterým je smrtelně nemocné osobě přerušena nebo neaplikována léčba, kterou by byl této osobě prodloužen život

 

- nepřímá eutanasie – podání utišujících léků smrtelně nemocné osobě, která má v dohledné době zemřít, které mají jako vedlejší účinek, předvídatelný ale nezamýšlený, urychlení jeho smrti

 

- asistovaná sebevražda – poskytnutí prostředků na žádost jiné osoby s jejichž pomocí si tato osoba způsobí smrt

 

- žadatel o eutanasii – pacient, který se nachází v situaci, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a kdy se nachází ve stavu neustálého a neúnosného utrpení fyzického nebo psychického, které nemůže být zmírněno a které je výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné a nevyléčitelné nemoci

 

- žádost o eutanasii – písemná žádost žadatele jím osobně sepsaná,datovaná a podepsaná; v případě, že žadatel není schopen psát,žádost vyhotovuje za přítomnosti ošetřujícího lékaře dospělá osoba, kterou si pacient vybere a která nesmí mít žádný materiální zájem na smrti pacienta

 

- notářský zápis – na základě žádosti ošetřujícího lékaře je vyhotoven dle notářského řádu; v něm je znovu potvrzující jak žádost žadatele, tak i stanovisko ošetřujícího lékaře; přílohou tohoto notářského zápisu jsou veškerá lékařská vyjádření k otázce eutanasie žadatele

 

Navrhuje se, aby provedení aktivní euthanasie bylo za zákonem stanovených podmínek vyňato z působnosti trestního zákona.  

Oblast euthanasie bude upravena několika zákony, tj.speciálním zákonem o euthanasii, novelou trestního zákona a notářského řádu.  

Zákon upravuje vztahy mezi žadateli o euthanasii, lékaři, zdravotnickým zařízením, příbuznými žadatele o eutanasii, notáři a Ministerstvem zdravotnictví.  

Ministerstvo zdravotnictví zřídí vyhláškou kontrolní orgán k přezkumu provádění eutanázie.

 

Hmotněprávní podmínky,

za nichž je provedení eutanasie vyňato z působnosti trestního zákona

a) euhanasii může provést pouze lékař (sám pacient)  

b) žadatel o eutanasii musí být v okamžiku žádosti o provedení eutanasie plně způsobilý k právním úkonům  

c) žadatel o eutanasii musí vyjádřit svoji žádost na základě svobodné, vážné, omyluprosté vůle, bez nátlaku třetích osob a žádost je třeba vyjádřit opakovaně (viz níže) před notářem (viz níže)  

d) žadatel o eutanasii (dále jen „žadatel“) se musí nacházet v situace, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a kdy se nachází ve stavu neustálého a neúnosného utrpení fyzického nebo psychického, které nemůže být zmírněno a které je výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné a nevyléčitelné nemoci

 

Procesněprávní podmínky,

za nichž je provedení eutanasie vyňato z působnosti trestního zákona

a) písemná žádost žadatele jím osobně sepsaná, datovaná a podepsaná; v případě, že žadatel není schopen psát, žádost vyhotovuje za přítomnosti ošetřujícího lékaře dospělá osoba, kterou si pacient vybere a která nesmí mít žádný materiální zájem na smrti pacienta  

b) žádost musí být založena do zdravotní dokumentace  

c) ošetřující lékař musí informovat žadatele o jeho zdravotním stavu, o předpokládané délce jeho života, prodiskutovat s žadatelem jeho žádost o eutanasii, možné léčebné postupy a utišující léčbu a její účinky  

d) ošetřující lékař musí písemně vyjádřit své přesvědčení, že neexistuje žádné jiné rozumné řešení situace žadatele a že žádost je zcela dobrovolná; toto vyjádření se zakládá do zdravotní dokumentace  

e) ošetřující lékař musí konzultovat

> 1) jiného nezávislého lékaře, specialistu na chorobu/y, kterými žadatel trpí, který vyhotoví zprávu, v níž uvede, zda hmotněprávní podmínky ve vztahu ke zdravotnímu stavu žadatele byly dodrženy; ošetřující lékař informuje tohoto lékaře o vážnosti a nevyléčitelnosti nemoci žadatele, konzultovaný lékař přezkoumá lékařské záznamy, vyšetří žadatele a musí být ujištěný, že žadatelovo fyzické nebo duševní utrpení nemůže být zmírněno; konzultovaný lékař vypracuje zprávu, která se zakládá do zdravotní dokumentace žadatele

> 2) osoby blízké, které žadatel uvede, pokud je to jeho přání; ošetřující lékař musí být ubezpečený, že žadatel měl možnost prodiskutovat žádost s osobami, se kterými se chtěl setkat

 

f) jako další krok musí být vyhotoven notářský zápis, potvrzující jak žádost žadatele, tak i stanovisko ošetřujícího lékaře; tento zápis může být pořízen nejméně dva týdny od sepsání žádosti žadatele o eutanázii;


 
Linka